تعبیر خواب پیشنهادی

برق

محمدبن سیرین گوید : برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند : برق ، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را […]

قرابه

محمدبن سیرین گوید : قرابه درخواب ، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو رساند . اگر در قرابه چیزی بیند که مستی کند ، دلیل که حرام […]

تعبیر خواب تابوت
تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. مرده را […]

تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن  از نظر ابن سیرین دیدن زن جوان در خواب ، شادی و رسیدن به اهداف برای  مرد باشد و زن پیر ، دنیا باشد. بهترین تعبیر برای […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments