تعبیر خواب پیشنهادی

پند دادن

محمد بن سیرین گوید : اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد ، که در آن پند ، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود ، […]

ریمل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد . اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید […]

ساختمان

لوک اویتنهاو می گوید : ساختمان نیمه ساز : روزهای شلوغ ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته ساختمان مزین : خبرهای خوب آنلی بیتون می‌گوید […]

ارواح

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن روح در خواب ، نشانة آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments