تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب مردن یا مرده

فروید: رویاها محصول سیستم ناخودآگاه‌اند که فعالیتشان چیزی جز برآورده کردن آرزو نیست.

از نظر روانشناسان رویاهای ما چیزی نیست به‌ جز آرزوهایی که در بیداری به دنبال برآورده کردن آن‌ها هستیم. البته این نظریه قادر نیست انواع کابوس‌های مرتبط با اختلال استرس و اضطراب بیان کند.

تعبیر خواب مردن

خواب هایی که راجع به مرگ و مردن می‌بینم را می‌توان در گروه دردناک‌ترین‌ها قرارداد. این مدل خواب گاهی ممکن است یک نشانه و هشدار در ارتباط با  لحظات بیداری باشد. ولی هرچقدر هم که این خواب ناراحت‌کننده باشد خوشبختانه فقط یک رویا است و می‌توان از خواب بیدار شد! با این وجود دانستن تعبیر خواب مردن بسیار اهمیت دارد. چراکه نشانه ها را برای ما قابل‌ درک می‌کند و شاید بتوانیم از بروز حادثه جلوگیری کنیم.

 

 تعبیر خواب مردن یا مرده از نگاه ابن سيرين

اگر ببینی مردگان به تو مژده مرگ می‌دهند و خشنود و راضی هستند، یـعـنـی خدا از تو راضی است،‌‌‌‌‌ ولی اگر با نارضایتی صحبت می‌کنند تعبیرش برعکس حالت قبلی است.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب مردن می‌گوید: اگرشخصی مرده را در خواب خودت ببینی و از او سوال کنی: تو که فوت کرده بودی؟ و او در پاسخ بگوید: “من زنده‌ام”، یـعـنـی حال‌ و روز او در آن جهان خوب و خرم است و جایگاهی نیکو نزد خداوند دارد.

اگر ببینی جان و روح از بدن تو بیرون آمد، یـعـنـی به هلاکت خواهی رسید، یا اینکه زن یا فرزند تو از دنیا فوت می‌کند و ثروت خود را از دست می‌دهی. اگر ببینی جان و روح از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، یـعـنـی به‌زودی از این دنیا می‌روی.

 تعبیر خواب مردن

 

ابن سیرین درباره تعبیر خواب مرده می گوید اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که گریه می‌کند و غمگین است، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، اگر شخص مرده از سردرد ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد شکم ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی با ایمان از دنیا رفته است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گربه

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است، یـعـنـی سرانجام خوشی دارد،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده است، یـعـنـی آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌های زرد و کبود پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

اگر ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، یـعـنـی به‌زودی از دنیا می‌روی. اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی

خواب دیدن مرده‌ای که لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران خواهد شد.

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است ، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است . اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند ، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود . اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود .

تعبیر خواب مرده امام صادق

درباره تعبیر خواب مردن این‌طور می‌گوید: اگر شخص مرده‌ای از اطرافیان و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو مشاجره و بحث می‌کند و یا اینکه از تو روی برگردان است، یـعـنـی به وصیت او عمل‌نکرده‌ای و درخواست‌های او را نادیده گرفته‌ای.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب مردن حضرت دانیال

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه ، دلیل بر فساد دین بود . اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود ، دینش نقصان بود و بعضی گویند : برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند . اگر بیند که مرده بود و زنده شد ، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود . اگر بیند که درمیان گورستان بود ، دلیل که با جاهلان سفر کند

تعبیر خواب مردن جابرمغربی

دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحت مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند ، دلیل که عذاب او سختر بود . اگر بیند که بمرد و او بشستند ، دلیل که در دین خود ثابت بود .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب مردن ابراهیم کرمانی

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد . اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد ، دلیل مال حرام است . اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود . اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد ، دلیل که فرزندش بمیرد . اگر بیند فرزندش بمرد ، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند مادر و پدر او بمردند ، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود . اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند ، دلیل که او را پسر آید . اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود . اگر دفنش کردند بد است .

تعبیر خواب مردن یا مرده لوک اویتنهاو

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی
دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی
زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید
تمایل به مردن : نشانه سلامتی

تعبیر خواب پیشنهادی

شکمو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است که امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد […]

تعبیر خواب رستوران
تعبیر خواب رستوران

تعبیر خواب رستوران لوک اویتنهاو رستوران : سرگرمی پرخرج تعبیر خواب رستوران  از معبرین غربی دیدن رستوران در خواب به شما هشدار می‌دهد. این هشدار به این معناست که مراقب […]

گوزن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوزن در خواب ، […]

تعبیر خواب کیک
تعبیر خواب کیک

تعبیر خواب کیک از معبرین غربی دیدن کیک در خواب با نشانه‌های خوبی همراه خواهد بود. زیرا کیک‌ها اغلب برای دیگران پخته می‌شوند تا خود بیننده خواب. کیک نماد و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments