تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ ابن سیرین

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است . اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند ، دلیل که مصیبتی پیدا شود . اگر بیند خایه مرغ داشت ، دلیل فرزند بود.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اگر بیند مرغ با او سخن گفت ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود ، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

تعبیر خواب خوردن مرغ

اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب جابر مغربی

دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مرغ یوسف نبی

دیدن تمام مرغان عزت گردد

تعبیر خواب مرغ آنلی بیتون

دیدن مرغ در خواب، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند.

معبرین غربی معتقدند دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است. اگر در خواب خود را در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست. ظاهر شدن این گونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر با دقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

 

تعبیر خواب مرغی به همراه جوجه هایش

اگر مرغی را با جوجه هایش در خواب ببینید، این خواب با خانواده یا دوستان شما در ارتباط است. فردی که به شما بسیار نزدیک است مشکلی اساسی در زندگی‌اش دارد و شما نمی‌دانید که چطور به او کمک کنید.

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

ساختمان

لوک اویتنهاو می گوید : ساختمان نیمه ساز : روزهای شلوغ ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته ساختمان مزین : خبرهای خوب آنلی بیتون می‌گوید […]

طحال

محمد بن سیرین گوید : طحال درخواب دیدن ، مال و شادی بود ، از بهر قوام تن به اوست . اگر بیند که طحال استر داشت ، دلیل کند […]

تعبیر خواب جوش
تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل […]

کاهو

اگر بیند کاهوی شیرین خورد ، دلیل اندوه است . اگر کاهو تلخ بود ، دلیل بر زیان بود . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کاهو در خواب نشان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments