تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ ابن سیرین

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است . اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند ، دلیل که مصیبتی پیدا شود . اگر بیند خایه مرغ داشت ، دلیل فرزند بود.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اگر بیند مرغ با او سخن گفت ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود ، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

تعبیر خواب خوردن مرغ

اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب جابر مغربی

دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مرغ یوسف نبی

دیدن تمام مرغان عزت گردد

تعبیر خواب مرغ آنلی بیتون

دیدن مرغ در خواب، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند.

معبرین غربی معتقدند دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است. اگر در خواب خود را در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست. ظاهر شدن این گونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر با دقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

 

تعبیر خواب مرغی به همراه جوجه هایش

اگر مرغی را با جوجه هایش در خواب ببینید، این خواب با خانواده یا دوستان شما در ارتباط است. فردی که به شما بسیار نزدیک است مشکلی اساسی در زندگی‌اش دارد و شما نمی‌دانید که چطور به او کمک کنید.

به این مطلب رای دهید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب کفتار
تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار ابن سیرین دیدن کفتار درخواب ، دلیل بر زنی زشت و پلید بود . اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود ، دلیل که زنی […]

شلوار بند

دیدن شلواربند ، دلیل بر عورت مرد کند . اگر بیند که شلواربندی خوب داشت ، دلیل که قضیب او سخت و محکم گردد . اگر کهنه بیند تاویلش به […]

برد

محمد بن سیرین گوید : بهترین جامه ها برد است . اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از […]

تعبیر خواب آشفتن
تعبیر خواب آشفتن

لیلا برایت  در تعبیر خواب آشفتن می‌گوید : اگر در خواب ببینید که مسأله‌ای شما را آشفته کرده ، بیانگر آن است که شما به هنگام بیداری ، نگرانی‌های کمی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments