تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ ابن سیرین

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است . اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند ، دلیل که مصیبتی پیدا شود . اگر بیند خایه مرغ داشت ، دلیل فرزند بود.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اگر بیند مرغ با او سخن گفت ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود ، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

تعبیر خواب خوردن مرغ

اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب جابر مغربی

دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مرغ یوسف نبی

دیدن تمام مرغان عزت گردد

تعبیر خواب مرغ آنلی بیتون

دیدن مرغ در خواب، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند.

معبرین غربی معتقدند دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است. اگر در خواب خود را در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست. ظاهر شدن این گونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر با دقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

 

تعبیر خواب مرغی به همراه جوجه هایش

اگر مرغی را با جوجه هایش در خواب ببینید، این خواب با خانواده یا دوستان شما در ارتباط است. فردی که به شما بسیار نزدیک است مشکلی اساسی در زندگی‌اش دارد و شما نمی‌دانید که چطور به او کمک کنید.

0 0 vote
Article Rating
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

فلوس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فلوس بسیار داشت ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر بیند که فلوس داشت ، دلیل غم و اندوه است . اگر […]

قیر

محمدبن سیرین گوید : دیدن قیر درخواب ، دلیل روزی بود . اگر بیند قیر داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند قیر می خورد […]

تعبیر خواب زنده شدن مرده
تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال اگر بیند که مرده بود […]

مارچوبه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می کرد دلیل منفعت بود . اگر خام خورد مضرت است . ۰ ۰ vote Article […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x