تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خیانت
تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت تا حدود زیادی به خود شما بستگی دارد و نشان دهنده احساسو ضمیر ناخودآگاه شما هستند. تعبیر خواب خیانت تعبیر خواب خیانت در مواردی هیچ ارتباطی یا […]

تعبیر خواب سوره الاحقاف

اگر بیند سوره احقاف می خواند ، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد . ابراهیم کرمانی گوید : با مادر و پدر احسان نماید . سوره عنکبوت حضرت امام […]

صینی آلات

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است . محمدبن سیرین گوید : دیدن صینی آلات ، دلیل است بر زنی حوائج دار […]

آزاد شدن

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند که آزاد شد ، یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments