تعبیر خواب پیشنهادی

کمانچه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محیط خانواده و به دست آوردن موقعیتهای نشاط آور در اجتماع است .

کوسن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید . ۲ـ دیدن […]

صبر

محمدبن سیرین گوید : صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است . اگر بیند که صبر داشت یا خورد ، دلیل با چنین […]

حراج

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة آن است که آیندة درخشان و معاملاتی سود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments