تعبیر خواب پیشنهادی

تاکسی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است . ۲ـ اگر ببینید هنگام شب با […]

تعبیر خواب آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا تا حدود زیادی به رنگ  و محل و منطقه آن بستگی دارد. ابن سیرین : اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز […]

بیل

محمد بن سیرین گوید : بیل در خواب خادمی است که کارها کند . ابراهیم کرمانی گوید : بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند […]

افلیج

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید . ۲ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x