تعبیر خواب پیشنهادی

قلم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید . اگر بیند […]

انبر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید از انبر استفاده می کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند . انبر می […]

عطاری کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می کرد ، دلیل که مردم شکوه آن گویند ، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد ، دلیل […]

درمنه

محمدبن سیرین گوید : درمنه به خواب دیدن ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی ، دلیل است بر نقصان مال و عیال او . به این […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments