مسابقه

لوک اویتنهاو می گوید :
مسابقه دو : رضایت
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که تلاش می کنید به اهداف و آرزوهای خود دست بیابید .
۲ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای برنده می شوید ، علامت آن است که بر رقبای خود ظفر خواهید یافت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پارک

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که در پارکی قدم می‌زنید ، بیانگر حضور در یک جشن است […]

خیاطی

لوک اویتنهاو می گوید : خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد آنلی بیتون می‌گوید : […]

لقمه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است […]

چرغ

محمدبن سیرین گوید : چرغ درخواب ، پادشاه است . اگر چرغ وحشی بیند ، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد . اگر بیند چرغ را […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments