مسافرت از طریق دریا

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانة آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید ، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید .
۲ـ اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شوید ، نشانة آن است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

apologize
تعبیر خواب نبخشیدن

تعبیر خواب بخشیدن ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می کنید ولی او به سختی شما را می بخشد، نشانه آن است که در […]

بالش

محمد بن سیرین گوید : بالش درخواب خادم است بیننده خواب را . اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود ، یا شخصی به وی داد ، […]

جیب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است . چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید […]

بادبادک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد . ۲ـ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x