مستخدم

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن مستخدمی در خواب ، نشانة آن است که خشم و غضب شما را به سمت مشاجرات بیهوده سوق خواهد داد
۲ـ اگر خواب ببینید مستخدم خود را اخراج می کنید ، علامت آن است که با زیان مالی روبرو خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید با مستخدم خود مشاجره می کنید ، نشانة آن است که برای سرزنش فردی که از انجام وظایف خود کوتاهی می کند ، دلایل منطقی دارید .
۴ـ اگر خواب ببینید مستخدمی از شما دزدی می کند ، علامت آن است که فردی که نزدیک شما زندگی می کند حد و مرز خود را نمی شناسد و به حق مالکیت دیگران احترام نمی گذارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پیامبر
تعبیر خواب پیامبر

به طور کلی تعبیر خواب پیامبران  این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را […]

تعبیر خواب سیلی
تعبیر خواب سیلی

تعبیر خواب سیلی سیلی زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبیر می شود ؛ به ویژه اگر صاحب خواب از بچه دار شدن ناامید شده باشد، […]

قفا

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سیلی بر قفای او زدند ، چنانکه آماس کرد ، از آن کس منفعت یابد . اگر بر قفای خود موی بسیار بیند […]

شهر

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که شهری شد ، دلیل است دینش قوی گردد و به مراد برسد . اگر بیند که از شهر بیرون یا بیرونش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments