مستراح

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی درخواب بیند که آب خانه همی ساخت ، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا ، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چیزی خرج کند ، و بعضی از معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بی دیانت بود و اگر بیند که در آبخانه بول و غائط همی کرد ، دلیل کند که درجمیع مال غریق بود . اگر بیند که کسی در چاه آبخانه خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه کند و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه آبخانه بیفتاد ، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند و اگر بیند کهب یفتاد و دست و پایش شکست ، دلیل کند که بلای سخت بدو رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود :
اول : مال حرام .
دوم : عیش دنیا .
سوم : خزینه و انبار .
چهارم : شروع در حرام .
پنجم : زن خادمه و حرامخوار .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الواقعه

تعبیر خواب سوره الواقعه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره واقعه می خواند ، دلیل است از گناهان توبه نماید . ابراهیم کرمانی گوید : توفیق طاعت یابد . […]

ذکر

حضرت دانیال گوید : قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود . اگر بیند که او را دو قضیب است یا بیشتر ، دلیل است که او را […]

دستشوئی

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که توالت همی ساخت ، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا ، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد […]

غنیمت

محمدبن سیرین گوید : دیدن غنیمت یافتن ، اگر مال کافران است ، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود . اگر دید که مسلمانان از دیار کافران […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x