تعبیر خواب پیشنهادی

آسایش و نعمت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‌اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست […]

المپیک

لیلا برایت می‌گوید : دیدن المپیک در خواب ، بیانگر شکست است . اگر در خواب مشاهده کنید که در المپیک شرکت کرده و مغلوب می‌شوید ، بیانگر آن است […]

منادی

اگر دیدمنادی بود چندان که کلامش موافق علم و حکمت است و به نفس خود مردی صالح بود ، دلیل خیر است . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب آگهی درگذشت
تعبیر خواب آگهی درگذشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاري شما را تهدید می کند . تعبیر خواب آگهی درگذشت اگر هواننده آن هستید: نقشه هاي […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments