مصحف

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف خواندن ، دلیل علم و حکمت است . اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد ، دلیل که علم و حکمت آموزد . اگر مصحفی بخرید ، دلیل که طالب علم شود . اگر مصحف را به آتش بسوخت ، دلیل بر فساد دین او بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر مصحف گشاده . بر سرنهاد یا بر دیده می مالید ، دلیل که والی شهر شود . اگر دید ورقهای مصحف میخورد ، دلیل که قران بسیار خواند . اگر دید ورقهای مصحف می درید ، دلیل که نماز نگذارد . اگر قران را تفسیر می کفت ، دلیل که کاری شروع کند و آن کار ناروائی بود . اگر بیند مصحف داشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود ، دلیل که دل و زبانش راست نباشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف بر پنج وجه است . اول : علم . دوم : میراث . سوم : امانت . چهارم : روزی . پنجم : مال ونعمت . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مصحف بفروخت ، دلیل که دین نزد او حقیر بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب دوست
تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست لوک اویتنهاو دوست خوب : خبرهای شادی بخش نادوست : اعلان خطر دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد […]

فال

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر فالش بد بود ، تاویلش به خلاف این […]

کابوس

لوک اویتنهاو می گوید : کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید […]

وساطت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که برای شخصی وساطت می‌کنید ، بیانگر آن است که رفتار خوبی با اطرافیان دارید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments