تعبیر خواب پیشنهادی

نای

محمدبن سیرین گوید : نای زدن در خوب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است . اگر بیند که نای می‌زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود . […]

تعبیر خواب آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا تا حدود زیادی به رنگ  و محل و منطقه آن بستگی دارد. ابن سیرین : اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز […]

تعبیر خواب زمین
تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین حضرت دانیال زمین درخواب دیدن ، زن است . اگر بیند که او را زمینی بود فراخ و بزرگ و خاک آن زمین پاکیزه بود ، دلیل […]

گنبد

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنبد درخواب ، دلیل زن است . اگر در خواب گنبدی پاکیزه بیند ، دلیل است زنی خوبروی بخواهد . جابرمغربی گوید : گنبد درخواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments