تعبیر خواب پیشنهادی

سوره شوری

اگر بیند سوره شوری می خواند ، دلیل که نماز بسیار کند و پیوسته روزه دارد و نیکوکار و پرهیزکار بود . تعبیر خواب سوره محمد ص

تعبیر خواب حیوانات وحشی
تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی از ابراهیم کرمانی اگر ببینی بر حیوانات وحشی غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو […]

ارتش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن ارتش در خواب ، نشانه‌ی نگرانی شما می‌باشد . برای زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت […]

بد گمانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به دیگران بدگمان هستید : هماهنگی دربین دوستان دیگران به شما بد گمان هستند : شدیدا بیمار خواهید شد . بین زن وشوهر بد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments