تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش از ابن سیرین دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود . اگر بیند کفش نو در پای کرد ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . […]

سپوسه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مانند سپوسه از سر او فروبارید ، دلیل کند که از کسی گزندی به وی رسد ، به قدر آن سپوسه که از […]

تعبیر خواب خرید خانه
تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش […]

تعطیلات

لوک اویتنهاو می گوید : تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x