تعبیر خواب پیشنهادی

حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می گوید : حلقه ازدواج : دوستی گم کردن آن : دردسر و ناراحتی ، رنجش هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی ، وفاداری آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ […]

تعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب ابن سیرین اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند ، دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند کتاب اخبار […]

پالتو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی . اگر دیدید پالتوی […]

درویشی

محمدبن سیرین گوید : درویشی درخواب بهتر از توانگری است ، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت . اگر بیند که درویش شده است ، دلیل کند بر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments