ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تجارت

لیلا برایت می‌گوید : تجارت کردن در خواب ، نشانه‌ی بستن قراردادهای مهم است . آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که در تجارتی شکست می‌خورید ، یعنی […]

تعبیر خواب جارو کردن 
تعبیر خواب جارو و جارو کردن

تعبیر خواب جارو کردن ۱ـ اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می زند ،یعنی که همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند […]

تعبیر خواب سوره عبس

تعبیر خواب سوره عبس محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره عبس می خواند ، دلیل که روی بر مردم ترش کند . تعبیر خواب سوره القلم ابراهیم کرمانی گوید […]

تشکچه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن تشکچه در خواب ، علامت آن است که ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر واگذار می کنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments