ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.   تعبیر […]

کمان حلاجی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمان حلاجی داشت ، دلیل است منافق بود و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد . اگر بیند کمان حلاجی او ضایع شد ، دلیل […]

رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید : رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو […]

درمنه

محمدبن سیرین گوید : درمنه به خواب دیدن ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی ، دلیل است بر نقصان مال و عیال او .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of