ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

قتل

لوک اویتنهاو می گوید : قتل : ماجراجویی کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مرتکب قتلی […]

شمد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و […]

تعویذ

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی ، دلیل که از سختی و غم برهد . اگر وامدار بود وامش گذارده […]

بودا

لیلا برایت می‌گوید : دیدن بودا در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی واهمه‌ی دارید . اگر در خواب ببینید که با یک بودایی گفت‌وگو می‌کنید ، یعنی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments