ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

زغال

محمدبن سیرین گوید : زغال دیدن به خواب ، مال حرام است . اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را مال […]

تعبیر خواب سوره المعارج

تعبیر خواب سوره المعارج محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره معارج می خواند ، دلیل است خیر و نیکی بسیار کند . http://قران

سقائی کردن

محمدبن سیرین گوید : سقا درخواب ، دلیل بر مردی است که دیندار بود . اگر بیند سقائی می کرد و آب به مردم می داد ، دلیل که با […]

تعبیر خواب چاقو
تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب چاقو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments