ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

کارها

لوک اویتنهاو می گوید : کارهای اداری رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد ، فقط روی خودتان حساب کنید کاری را به اتمام رساندن : ازدواج […]

دستینه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر دستینه در خواب بر سه وجه است : اول : قوت و توانایی . دوم : پیروزی بر دشمن . سوم : نظم […]

امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده […]

قمع

محمدبن سیرین گوید : دیدن قمع به خواب ، دلیل غلام بود یا کنیزک . اگر بیند قمع بسیار داشت ، دلیل که غلام بخرد یا کنیزک . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments