ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

تعبیر خواب پیشنهادی

خوشه

محمدبن سیرین گوید : خوشه درخواب چون سبز و تازه است ، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشک بیند ، دلیل که در آن […]

مجلس

محمدبن سیرین گوید : اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید می گفت ، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی […]

معدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید صاحب […]

گرد

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک او بود ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر دید میان آسمان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x