ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

5/5 - (1 امتیاز)
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

گوژپشت

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شکستهای غیرقابل پیش بینی است . به این مطلب رای دهید

منادی

اگر دیدمنادی بود چندان که کلامش موافق علم و حکمت است و به نفس خود مردی صالح بود ، دلیل خیر است . به این مطلب رای دهید

تعطیلات

لوک اویتنهاو می گوید : تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود به این مطلب رای دهید

خاکسپاری

لوک اویتنهاو می گوید : خاکسپاری خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت خاکسپاری یک بیگانه : ارث مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments