ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن  از نظر ابن سیرین دیدن زن جوان در خواب ، شادی و رسیدن به اهداف برای  مرد باشد و زن پیر ، دنیا باشد. بهترین تعبیر برای […]

شمد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و […]

زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد […]

عورت

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد ، چنانکه مردم می دیدند ، دلیل که راز او فاش شود . اگر بیند عورت […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of