ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

وسیله نقلیه

لوک اویتنهاو می گوید : وسیله نقلیه : خبرهای خوب

شرارهء آتش

محمدبن سیرین گوید : شراره آتش در خواب ، سخن بد باشد که به وی رسد . اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد ، دلیل که جنگ […]

عقل

اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و بیننده داند که عقل اوست ، دلیل است که او […]

پیچک

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است ، بیانگر سود مالی است . مشاهده‌ی پیچک خشک شده در خواب ، نشانه‌ی آن است که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments