ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب نمک
تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب نمک ابن سیرین تعبیر خواب نمک به معنی سکه سفید(نقره) است . اگر بیند نمک سفید داشت ، دلیل که سکه (زر یا نقره) نقد حاصل کند . […]

سنجیدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند ترازوی در دست داشت و چیزی می سنجید ، دلیل که میان مردم حکم کند و داوری نماید . اگر بیند چیزی سخت […]

اژدر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک اژدر : مراقب اطرافیانتان باشید . یک اژدر را آتش میزنید : زندگی شما تغییر خواهد کرد . اژدر منفجر میشود : […]

به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو می گوید : به فرزندی گرفتن شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x