ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

کار آموز

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانة آن است که می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و […]

تعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب قیچی

تعبیر خواب قیچی از منوچهر مطیعی تهرانی قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است . مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز […]

سوراخ

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد ، دلیل که از راز پادشاه آگاه بود . اگر بیند که چیزی از […]

مجسمه

لوک اویتنهاو می گوید : مجسمه : آینده ای شیرین محمد بن سیرین گوید : تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد ، چون به خواب بیند غم و […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of