ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

استحمام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانة آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که […]

ددگان

چهار پا محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ددگان داشت و جمله خر شدند ، یا یکی از ایشان خر شدند و یکی گاو و یکی اشتر و یکی […]

کرباس

جانوری است که به تازی او را برص خوانند و دیدن وی در خواب ، دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد اندازد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید […]

تعبیر خواب آبگینه

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب آبگینه می گوید: اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments