ديدن ملكه در خواب

تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

تعبیر خواب ملکه از کتاب سرزمین رویا

دیدن ملکه ای یخی در خواب ، نشان دهنده ی احساسات قدرتمند و در عین حال بی رحم و سرد

5/5 - (1 امتیاز)
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

مچ پا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند . ۲ـ اگر زنی در خواب از دیدن […]

راه

محمدبن سیرین گوید : راه به خواب دیدن ، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا . اگر بیند بر شاهراه می رفت ، دلیل […]

آزاد شدن

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند که آزاد شد ، یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وام […]

درمانگاه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید از درمانگاهی خارج می شوید ، علامت آن است که از کسانی که باعث ناراحتی شما می شوند می گریزید . به این […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments