تعبیر خواب پیشنهادی

گوزن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوزن در خواب ، […]

سینه ریز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت . ۲ـ […]

بسته

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد . یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند […]

تعبیر خواب آبادانی
تعبیر خواب آبادانی

ابن سیرین: اگر شخص بیند که محل خرابی مثل مدرسه و مسجد و خانقاه و هرآنچه مربوط به دین است را آباد و بازسازی می‌کند ، بیانگر این است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments