تعبیر خواب پیشنهادی

عاج

محمدبن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه . اگر در خواب بیند که عاج داشت ، دلیل است از پادشاه منفعت بیند . […]

جاجیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است . احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند […]

وان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد […]

افیون

محمدبن سیرین گوید : دیدن افیون به خواب ، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x