تعبیر خواب پیشنهادی

گوگرد

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب ، دلیل غم و اندوه است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که شوخی […]

حملة العرش

آن فرشتگان که عرش را به امر ایزد تبارک و تعالی برداشته اند واگر ایشان را خواب بیند دلیل که با پادشاه بزرگوار پیوندد و ازاو انصاف یابد کرمانی گوید […]

آزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانة آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی شما […]

انعکاس

لیلا برایت می‌گوید : شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی ببینید و انعکاس صدای […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments