تعبیر خواب موتور سیکلت

تعبیر خواب موتور

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است. پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد. در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد. وهمینطور ایجاد مزاحمتهائی برای مردم.

تعبیر خواب موتور از آنلی بیتون

۱ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد .
۲ـ دیدن موتور از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب موتور در کتاب سر زمین رویاها آمده

تعبیر خواب یک موتور : زیر فشار سختی قرار می گیرید

تعبیر خواب موتور روشن : منتظر موانع و مشکلات در آینده باشید .

تعبیر خواب موتور بخار : در تمام مدت زندگیتان براحتی پول بدست می آورید .

تعبیر خواب موتور بنزینی : یک غافلگیری در پیش است .

تعبیر خواب موتور خراب: مراقب خیانت باشید .

تعبیر خواب موتور خاموش: پول و منفعت

تعبیر خواب موتور سیکلت

تعبیر خواب موتور سواری دختر

اگر دختر جوانی خواب ببیند که در حال موتور سواری کردن هست دلیل بر اینکه به اهداف بزرگی که در سر دارد و در اینجا منظور همان آرزو است دست پیدا میکند همچنین رسیدن به موفقیت و طی کردن راه های سخت و سرانجام حشنود شدن و دست یافتن به اهداف را معنی این خواب دانسته است.

راندن . سواری موتور روی تپه یا جاده و فرقی نمیکند به همراه چه کسی باشد همسر، دوست پسر، معشوقه و یا …. برای جنس مونث به معنای بلند پروازی و تفکرات مثبت است همچنین حرکت موتور سیکلت نیز نشانه ای برای رسیدن به این تفکرات و یا اهداف می باشد.

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب بچه
تعبیر خواب بچه

لوک اویتنهاو می گوید: فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک بچه های کوچک: غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی: شادی و سلامتی کتک […]

گریختن

محمدبن سیرین گوید : گریختن درخواب . دلیل رستگاری است و بعضی گویند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد ، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت […]

تعظیم کردن

آنلی بیتون می‌گوید : تعظیم کردن در خواب ، نشانه‌ی آن است که با کارهای خود مورد خنده‌ی دیگران قرار می‌گیرید .

ابزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است . ۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x