تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب دوست
تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست لوک اویتنهاو دوست خوب : خبرهای شادی بخش نادوست : اعلان خطر دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد […]

دباغی

محمدبن سیرین گوید : دباغی کردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود . اگر کسی به خواب بیند که دباغی می کرد . دلیل که شغل مردمان به صلاح […]

تعبیر خواب افتادن
تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن ابن سیرین تعبیر خواب افتادن ، دلیل تشویش او بود ، خاصه در جنگ و خصومت . اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد ، چنانکه […]

تعبیر خواب ظروف چینی
تعبیر خواب ظروف چینی

تعبیر خواب ظروف چینی آنلی بیتون ۱ـ دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است. اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments