دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

2.2/5 - (22 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

هفت تیر

مولف گوید : اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر […]

انبر آتش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن انبر آتش در خواب ، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشتری به انجام کارها بپردازید . انتخابات آنلی بیتون می‌گوید […]

زغن

بدانکه زغن درخواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است . دلیل که از پادشاه مال و […]

فستق

محمدبن سیرین گوید : دیدن فستق در خواب ، مال و خواسته است . اگر دید که مغز فستق داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد .

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments