دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه
2/5 - (9 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

دانشگاه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید ، دلالت بر آن دارد که در آینده به خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست […]

آب سرد

لوک اویتنهاو می گوید : آب سرد : شما در اشتباه هستید به این مطلب رای دهید

وحشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانةآن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده […]

رز

محمدبن سیرین گوید : رز در خواب ، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند . اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments