دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

چغندر

محمدبن سیرین گوید : چغندر در خواب ، غم و اندوه است . اگر کسی بیند چغندر همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . […]

خامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود . قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام […]

تعبیر خواب پرتقال
تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروایی است . پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می […]

بلدرچین

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بلدرچین در خواب ، دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x