دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

سواری

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند درخواب سواری می کرد ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند با سواران همی گشت ، و آن سواران […]

ناله

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای ناله در خواب ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید . لیلا برایت می‌گوید : ناله کردن در خواب ، […]

تعبیر خواب طلاق
تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق از ابن سیرین اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود ، دلیل شرف و بزرگی بود . اگر او را زنی […]

ریواس

محمدبن سیرین گوید : ریواس درخواب غم و اندوه است . اگر بیند که ریواس داشت و میخورد ، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments