دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه
2.1/5 - (10 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

گلیم

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است […]

روز قیامت

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که قیامت پدید آمد ، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود ، حق بگسترد و دلیل کند ، اگر اهل […]

پاشنه

محمدبن سیرین گوید : پاشنه پا درخواب ، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند . اگر بیند که پاشنه پای او بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود […]

درخت گل

دلیل کند بر مردی شادکام سخن روا . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments