دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آموزگار
تعبیر خواب معلم

تعبیر خواب معلم آنلی بیتون تعبیر خواب معلم مدرسه ، علامت آن است که می خواهید با روشی ملایم از کسب دانش لذت ببرید . اگر خواب ببینید معلم مدرسه […]

یاقوت

محمدبن سیرین گوید : یاقوت درخواب زن بود یا کنیزک . اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر . اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال […]

دیدن سیب در خواب
تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب از ابن سیرین چون سیب به خواب سبز و سرخ بود ، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود ، منفعت از بازرگان بود و چون […]

لوبیا

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت ، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments