دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

پنکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل ، مزاحمت است . چنانچه در […]

دوست داشتن

لوک اویتنهاو می گوید : دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ، علامت آن است که از […]

تونل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تونل در خواب های ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است . راهی که داریم می پیمائیم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی […]

درخت زرد آلو

دلیل کند بر مردی بیمار .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of