دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

اسب سواری

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اسب سوار در خواب برای زن‌ها و دخترها ، نشانه‌ی یک عشق مخفیانه است و برای مردها ، شنیدن اخبار مهم است .

چشمه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با […]

سوره الاحزاب

اگر دید که سوره احزاب می خواند ، دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد . ابراهیم کرمانی گوید : رسول صلی الله علیه و آله را به […]

تعبیر خواب کشتن
تعبیر خواب کشتن

تعبیر خواب کشتن ابن سیرین اگر درخواب بیند که او را بکشتند ، دلیل که عمرش دراز شود . اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of