دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

کعب

حضرت دانیال گوید : اگر کسی در خواب بیند کعب بسیار داشت ، دلیل غم است . اگر بیند کعب پای او بشکست ، دلیل که فرزندش بمیرد یا به […]

تعبیر خواب ناف
تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف منوچهر مطیعی تهرانی ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون […]

سپر

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر ، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید . اگر بیند […]

بلوط

محمدبن سیرین گوید : دیدن بلوط در خواب ، روزی حلال است ، به قدر خورده بود . اگر بیند درخانه وی انبانهای بلوط بود ، دلیل که مال و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x