دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

معلمی کردن

اگر دید معلمی می کرد ، دلیل شرف و بزرگی است . اگرمعلمی کودکان می کرد ، دلیل که در آن موضع سخن روا گردد . حضرت امام جعفر صادق […]

شاخ

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شاخ داشت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت ، دلیل بود […]

تعبیر خواب شکلات خوردن
تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب آنلی بیتون ۱ـ تعبیر خواب شکلات یعنی برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید. ۲ـ دیدن شیرینی شکلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب […]

حصیر بافی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید . ۲ـ اگر خواب […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of