دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب پیشنهادی

فندک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد […]

حج
تعبیر خواب حج

اگر دید در کعبه بود ، دلیل که زیارت کند . اگر مکه را آبادان دید ، دلیل مال بود . اگر خراب بیند به خلاف این بود . تعبیر […]

فرجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و […]

تعبیر خواب آتش جهنم
تعبیر خواب آتش جهنم

لیلا برایت می‌گوید : آتش دوزخ/جهنم ، نشانهء بدشانسی در کار است . تعبیر خواب آتش جهنم ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x