تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش ، به معنی  زنی بود که به ظاهر آراسته و فریبنده داشته و در باطن فاسد است . اگر شخص  بیند موشی گرفت ، یعنی که زنی اینچنین خواهد . اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند ، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار . اگر از گلوی او موش بیرون آمد ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار .
جابرمغربی گوید :
تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود . اگر دید موشی در بستر او بود ، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن ، دلیل که مال زن مفسده بخورد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند . ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده . اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد .

اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است . اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید . اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب موش سیاه

تعبیر خواب موش سیاه

لوک اویتنهاو  در تعبیر خواب موش می گوید:

دیدن موش که میدود : پس انداز
فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
موش سفید : ازدواج موفق
در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
۲ـ کشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .
۳ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانة آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
۴ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب موش سفید

۱. خبر بد مخصوصا اگر با دیدنش وحشت کردی و پا به فرار گذاشتی
۲. سخنهای زشت و ناخوشایند در صورتی که روی بدنت رفته باشد
۳. کارهای دشوار وقتی موفق به کشتنش نشوی

موش سفید

موش سفید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

ضعف

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است که به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می کند […]

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد . ۲ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون […]

نیمروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید . هر تخم مرغ که نیمرو شده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments