تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش ، به معنی  زنی بود که به ظاهر آراسته و فریبنده داشته و در باطن فاسد است . اگر شخص  بیند موشی گرفت ، یعنی که زنی اینچنین خواهد . اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند ، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار . اگر از گلوی او موش بیرون آمد ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار .
جابرمغربی گوید :
تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود . اگر دید موشی در بستر او بود ، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن ، دلیل که مال زن مفسده بخورد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند . ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده . اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد .

اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است . اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید . اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب موش سیاه

تعبیر خواب موش سیاه

لوک اویتنهاو  در تعبیر خواب موش می گوید:

دیدن موش که میدود : پس انداز
فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
موش سفید : ازدواج موفق
در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
۲ـ کشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .
۳ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانة آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
۴ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب موش سفید

۱. خبر بد مخصوصا اگر با دیدنش وحشت کردی و پا به فرار گذاشتی
۲. سخنهای زشت و ناخوشایند در صورتی که روی بدنت رفته باشد
۳. کارهای دشوار وقتی موفق به کشتنش نشوی

موش سفید

موش سفید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

خایه آدم

اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد ، دلیل که قوت و مالش زیاده شود . اگر بیند دو بیضه او بریده است ، دلیل که دشمن بر او […]

سوره یس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره یس می خواند ، دلیل که عاقبت به خیر بود . ابراهیم کرمانی گوید : عمرش دراز بود و از خدا رحمت یابد […]

سوره الطارق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره طارق می خواند ، دلیل او را فرزندی آید نیکو . حضرت امام جعفر صادق فرماید : کارهای دشوار بر وی آسان گردد

شاه بلوط

اگر در خواب دید که شاه بلوط داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . جابرمغربی گوید : اگر دید که شاه بلوط می خورد ، دلیل که غمگین […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x