مچ پا

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند .
۲ـ اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانة آن است که در عشق نومید می شود .
۳ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است که در زندگی آسوده و راحت خواهید بود .
۴ـ اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند ، نشانة آن است که نومید و بیمار خواهد شد . اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند ، علامت آن است که آبروی او در خطر برباد رفتن است .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

چکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که کسی مال شما را ذره […]

نوشابه

لوک اویتنهاو می گوید : نوشابه : افزون شدن نیرو ؛ نشانه سلامتی نوشابه گازدار ( نوشیدن آن ) : نگرانی در امور زندگی ۰ ۰ vote Article Rating

زاج

محمدبن سیرین گوید : از جمله زاج ها که درخواب بیند ، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفید و زرد بیماری است و زاج سیاه ، مصیبت و غم […]

خبر چین

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است که دشمنانی خواهید داشت که می کوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند . ۲ـ اگر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x