میخ

دیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است . اگر بیند میخی بر دیوار زد ، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند . اگر میخ را بر ریسمان بست ، دلیل که برادرش با مردی پیوندد .
ابراهیم کرمانی گوید : دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت . اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به ، دلیل که با منافقی دوستی کند . اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود . اگر میخ از استخوان بیند ، دلیل قوت بود . اگر بیندمیخی آهنین داشت ، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد . اگر بیند میخ بر زمین زد ، دلیل که از کسب خود توانگر شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میخ بر چهار وجه است . اول : برادر . دوم : فرزند . سوم : دوست . چهارم : زن خواستن .
لوک اویتنهاو می گوید :
میخ چوبی : برنامه سودمند
میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

از دست دادن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : از دست دادن چیزی در خواب : مشکلات فراوان در آیندة نزدیک دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه دوست […]

تعبیر خواب دامادی
تعبیر خواب دامادی

تعبیر دامادی در خواب از امام صادق تعبیر خواب دامادی و ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال, آسایش و آرامش , شادی و نشاط. […]

گلابی

محمدبن سیرین گوید : خوردن امرود به وقت خود ، چون سبز و شیرین بود ، دلیل آن که مال حلال یابد . اگر به گونه زرد بود بیماری است […]

تعبیر خواب تسبیح
تعبیر خواب تسبیح

تعبیر خواب تسبیح منوچهر مطیعی تهرانی دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است اگر در خواب دیدید که تسبیح به […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments