تعبیر خواب پیشنهادی

ترمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به دنیای خالی از معنویات و ظاهری . چنانچه در خواب ببینید ترمه دارید یا […]

بیضه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : بیضه های زخمی : مخالفانتان را شکست خواهید داد . شما بیضه ندارید : شانس و موفقیت در معاملات شخصی را اخته می کنید […]

گلدان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شکست می […]

سیرابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x