تعبیر خواب پیشنهادی

قرض

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است که در پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهید شد . ۲ـ […]

هزاردستان

هزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خوش آواز اما لاغر . اگر هزاردستان در خواب بیند که در باغ بود و گرفت با مردم خوش طبع و توانگر پیوندد . […]

ساس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می رساند و بهره کار شما را می برد . در […]

نایلون

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن کرده اید ، علامت آن است که به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments