ناطف

اگر بیند ناطف داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد .
جابر مغربی گوید :
دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب ، دلیل بر منفعت اندک است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است .
اول : سخن شیرین .
دوم : مال حلال .
سوم : معیشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

سیمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است . چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ […]

چماق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چماق یا چوبدست کلفت . از آن نوع که در نزاع ها یا راندن حیوانات مزرعه به کار می برند در خواب های ما معرف […]

زدن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که او را با تازیانه زدند ، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که […]

سوره القدر

تعبیر خواب سوره قدر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره قدر می خواند ، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد . سوره عنکبوت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x