نام گردانیدن

محمدبن سیرین گوید :
دیدن نام گردانیدن ، اگر از نام اول بهتر بود ، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند ، دلیل خیر بود . اگر از نام او بدتر بود ، دلیل فساد است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
نام نیکو با کنیت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این ، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است ، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن ، دلیل شر و فساد است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

موزه

حضرت دانیال گوید : دیدن موزه در خواب به زمستان ، دلیل خیر بود و تابستان ، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف […]

زرده تخم مرغ

لوک اویتنهاو می گوید : زرده تخم مرغ : هدیه به این مطلب رای دهید

بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید . درکتاب سرزمین رویاها […]

بیگانه

لوک اویتنهاو می گوید : بیگانه –خارجی- : آشنایی با ا فراد جدید به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments