تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان ابن سیرین

دیدن نان‌های پاکیزه در خواب ، دلیل خرمی است . اگر ناخوش بیند ، دلیل بر عیش ناخوش بود . اگر نان خرید و به خانه برد ، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال . اگر نان به کسی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند .

 

تعبیر خواب نان یوسف نبی

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‌فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از آن می‌خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم . سوره یوسف آیه « ۳۶ »
ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش می‌خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت . سوره یوسف آیه « ۴۱ »

تعبیر خواب نان حضرت دانیال

اگر دو سه نان یافت ، دلیل آن که از غم برهد . اگر نان نتوانست خوردن ، دلیل که اجلش نزدیک بود . اگر نان بسیار داشت و نخورد ، دلیل که غمی به وی رسد.

تعبیر خواب نان ابراهیم کرمانی

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود .

 

 

تعبیر خواب نان جابرمغربی

دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین ، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج ، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود ، دلیل غم و تنگ دستی بود . اگر سلطان بیند یک نان داشت ، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

 

تعبیر خواب نان حضرت امام جعفر صادق

دیدن نان در خواب چهاروجه است .
اول : عیش خوش .
دوم : مال حلال .
سوم : ولایت .
چهارم : خیر و برکت .

 

تعبیر خواب نان منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود . دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید . نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است . اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید . اگر نان تازه است خوب است . نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند . اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند .

لوک اویتنهاو می گوید:
نان
دیدن نان : موفقیت در امور
خریدن : بهره بردن ، استفاده
خوردن : دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
خوردن نان سفید : شما دوستان خوبی خواهید داشت
خوردن نان سیاه : بدبختی
خوردن نان گرم : بیماری
خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید
خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید
نان پختن : موفقیت
حمل کردن نان : ضرر و زیان
نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

آنلی بیتون درباره نان می‌گوید:

دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانة آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانة آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
اگر در خواب قرص نان ببینید ، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید .
اگر در خواب خرده‌های نان ببینید ، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید .
اگر خواب ببینید که نان چاودار می‌خورید ، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن نان سفید در خواب ، نشان دهنده‌ی کسب ثروت است . اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب هندوانه
0 0 vote
Article Rating
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

پس مانده غذا

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد . […]

عذر خواهی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلا مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می کنید ، نشانة آن است که در کارهای خود با دردسری […]

رقابت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد کشید . اما […]

پنکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل ، مزاحمت است . چنانچه در […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x