تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خاک
تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب خاک ابن سیرین خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود ، به درستی که بی رنج او […]

خاکستر

محمدبن سیرین گوید : خاکستر ، مال باطل است از قبل سلطان ، که بر کسی باقی بماند . اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد ، دلیل که […]

باروی

محمد بن سیرین گوید : باروی شهر و قلعه و ده ، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و معبران گویند باروی شهر ، دلیل بر پادشاه بود و […]

تعبیر خواب افسار
تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار آنلی بیتون مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x