تعبیر خواب پیشنهادی

شیخ

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید

داخل آب رفتن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت ، تن او قوی بود ، خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر […]

میهمانی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است که خبرهای لذتبخشی از کسی که دور از شما زندگی می […]

تاراج

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد ، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد ، به قدر آن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x