تعبیر خواب نخ

تعبیر خواب نخ

تعبیر خواب نخ آنلی بیتون

دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .
دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانة آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .
اگر در خواب نخ‌های پاره‌ای ببینید ، یعنی دچار دردسر می‌شوید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب نخ لیلا برایت

دیدن نخ در خواب ، علامت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید .

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر نخ مسافرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار مردی است که با زنان اختلاط و همنشینی دارد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نخ‌های زیادی داری، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و به اندازه طول نخ به تو خیر و منفعت می‌رسد .

تعبیر خواب نخ  از امام صادق:

تعبیرهای نخ عبارتند از: ۱– سفر ۲– دستمزد کار ۳– عمر طولانی ۴– سود و منفعت زیاد

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خورشت
تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا […]

نیلوفر

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند ، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند ، دلیل غم است . […]

آیة الکرسی

اگر بیند آیة الکرسی ( آیه ۲۵۵ سوره بقره ) را خواند ، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر […]

سوره المؤمنون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره مومنون می خواند ، دلیل که با مومنان در بهشت شود . ابراهیم کرمانی گوید : فضل و درجات یابد . حضرت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments