تعبیر خواب پیشنهادی

خر

حضرت دانیال گوید : خر دیدن در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی وبدی خر به بخت بیننده خواب بازگردد . اگر بیند خری ملک او شد ، […]

قناری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد . اگر در خواب ببینید که قناری […]

پیشخدمت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت . ۲ـ […]

تعبیر خواب صندلی
تعبیرخواب صندلی

تعبیرخواب صندلی منوچهر مطیعی تهرانی اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments