نرگس

حضرت دانیال گوید :
دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است .
اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت ، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال . اگر شوهر ندارد شوهر کند .
اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند ، دلیل که آن زن را طلاق دهد یا فرزندش بمیرد .
اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد . دلیل که از وی جدا شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نرگس در خواب سه وجه است .
اول : مردی لطیف .
دوم : فرزند .
سوم : دوستی ثابت قدم .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
نرگس ، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن . بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد . نوشته اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد ، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند . نرگس ، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست . اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

مرجان

محمدبن سیرین گوید : دیدن مرجان به خواب ، دلیل زن بود یا فرزند . اگر بیند که مرجان داشت ، دلیل که زنی خواهد که او را فرزند بود […]

تعبیر خواب ابرو
تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو از ابن سیرین ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود ، دلیل است که زینت […]

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

شمار کردن

اگر درخواب بیند با کسی شمار می کرد ، دلیل که در سختی افتد . جابرمغربی گوید : هر شمار که آن آسان بود ، محنت آن کمتر بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments