نزدیکی

حضرت دانیال گوید :
نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است ، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید . اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود ، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود . اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود ، دلیل که خاندان او توانگر گردند . اگر بیند با زن خودنزدیکی کرد ، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر ، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند .

تعبیر خواب پیشنهادی

دستینه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر دستینه در خواب بر سه وجه است : اول : قوت و توانایی . دوم : پیروزی بر دشمن . سوم : نظم […]

تعبیر خواب دامن
تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفة خود با مشکلی روبرو نخواهید شد . اگر […]

تعبیر خواب خشخاش
تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب خشخاش آنلی بیتون ۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند . ۲ـ اگر در […]

معدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید صاحب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments