نعره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
نعره کشیدن در خواب تعبیر روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود خوابیدن است . بسیاری از اشخاص ، به خاطر خوردن شام سنگین و نداشتن وقت کافی برای بیدار ماندن ، با معده پر می خوابند و خواب می بینند که بختک روی آنها افتاده و به خاطر رهایی از بختک ، نعره می کشند و با وحشت از خواب می پرند . این نوع خواب دیدن را زیاد جدی نگیرید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تنگی

محمدبن سیرین گوید : اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد ، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج […]

قهوه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است که در دعواهای […]

خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است . اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه […]

گالش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گالش هم تعبیرکفش را دارد ، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments