نعل

خالد اصفهانی :
اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد . اگر بیند نعل خران داشت ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر نعل بندی چهارپایان می‌کرد ، دلیل است به سفر رود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
نعل ، از قدیم ترین ایام ، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است . بسیاری از اقوام ، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان اقبال و بخت بیدار . در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم . اگر نعل اسبی را در راه بیابید ، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است .
دیدن نعل شکسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است .
دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است که بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید کرد .
اگر در خواب نعل اسبی را کنار جاده ای پیدا کنید ، نشانة آن است که از جایی به شما ثروتی خواهد رسید .
اگر در خواب نعل اسب ببینید ، بیانگر آن است که در زندگی موفق خواهید بود . مشاهده‌ی نعل اسب شکسته در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که سلامتی شما در خطر است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که نعل اسبی پیدا کرده‌اید ، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه می‌کنید . اگر خواب ببینید که اسبی را نعل می‌کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی خواهید داشت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بشقاب

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بشقاب در خواب ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در […]

تعبیر خواب افتخار
تعبیر خواب افتخار

تعبیر خواب افتخار آنلی بیتون اگر خواب دیدید که به خاطر چیزی افتخار می‌کنید ، به این معنا است که در زندگی به آسایش و رفاه می‌رسید . به این […]

مزوره

محمدبن سیرین گوید : مزورها درخواب چون ترش نبود و چربی در وی نباشد دلیل منفعت است . اگر ترش و ناخوش بیند ، دلیل مضرت است . به این […]

باز جوئی

هانس کورت می‌گوید : اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل می‌شوید . آنلی بیتون می‌گوید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments