نفت

محمدبن سیرین گوید :
دین نفت به خواب ، دلیل زندگانی است . اگر نفت به خود مالید ، دلیل که با زنی نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نفت در خواب سه وجه است .
اول : زنی نابکار .
دوم : مردی غمار .
سوم : مال حرام .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب نفت ببینید ، بیانگر آن است که دوستی خوب پیدا می‌کنید اگر در خواب مشاهده کنید روی آتش نفت می‌ریزید ، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

روشنائی

محمدبن سیرین گوید : دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد ، دلیلاست که کسی راه علم و […]

تراشیدن موی سر

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید موی سرتان را از ته تراشیده اید ، نشانة آن است که افراد بیگانه با رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد . […]

ابزار کار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد […]

اصلاح موی سر
تعبیر خواب اصلاح موی سر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments