نقاشی کردن

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
سوداگری و صورتگری در خواب ، دلیل باطل بود . قوله تعالی : » ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون « . ( انبیاء ، ۵۲ ) . اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد ، دلیل که در کسب خود ، خداوند حیله بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نقاشی‌گری در خواب چهار وجه بود .
اول : آرایش دنیا .
دوم : کار باطل .
سوم : فریب .
چهارم : دروغ .
لوک اویتنهاو می گوید :
نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود
نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت
دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب جوراب
تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب ابن سیرین جوراب درخواب ، خادمی است از شمار زنان . اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است ، دلیل که او را […]

تنبیه شدن

آنلی بیتون می‌گوید : تنبیه شدن در خواب ، بیانگر آن است که کارتان را به خوبی انجام نمی‌دهید . اگر در خواب کسی را تنبیه کنید ، نشانه‌ی آن […]

بعد از ظهر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بعدازظهری بارانی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی دچار نومیدی می‌شوید دیدن خواب بعدازظهر برای زن‌ها ، دلالت بر آشنایی با افراد […]

مستخدم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مستخدمی در خواب ، نشانة آن است که خشم و غضب شما را به سمت مشاجرات بیهوده سوق خواهد داد ۲ـ اگر خواب ببینید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x