نقاشی کردن

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
سوداگری و صورتگری در خواب ، دلیل باطل بود . قوله تعالی : » ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون « . ( انبیاء ، ۵۲ ) . اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد ، دلیل که در کسب خود ، خداوند حیله بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نقاشی‌گری در خواب چهار وجه بود .
اول : آرایش دنیا .
دوم : کار باطل .
سوم : فریب .
چهارم : دروغ .
لوک اویتنهاو می گوید :
نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود
نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت
دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بنزین

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند […]

تعبیر خواب تمشک
تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تمشک منوچهر مطیعی تعبیر خواب تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد . اگر سیاه باشد بهتر از […]

ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان […]

مزدوران

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments