نقشه

لوک اویتنهاو می گوید :
نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد
نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید
نقشه کارتوگرافی : سفر
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می کنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانی نیز به دست خواهید آورد .
اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید . اگر چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که با آرزوی پاک خود به حوزة برتری در زندگی قدم می گذارد .
اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‌ای را مطالعه می‌کنید ، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می‌کنید . دیدن نقشه‌ی جهان در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهای خود دقت بیشتری داشته باشید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهای لذتبخش است . اگر خواب ببینید که مشغول کشیدن نقشه‌ای هستید ، علامت آن است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پیرمرد
تعبیر خواب پیرمرد

تعبیر خواب پیرمرد  کارل‌ یونگ‌ بونگ ممی گوید که‌ پیرمرد در خواب‌ به‌منزله‌ الگوی‌ نخستین‌ و صورت‌ مثالی‌ و نمونه‌آرمانی‌ روح‌ و خاستگاه‌ و منبع‌ گفتگو و ارتباط روح‌ است. […]

خلعت

محمدبن سیرین گوید : خلعت به خواب دیدن ، چون پاکیزه و نیکو بود ، دلیل بر عزت یافتن و مرتبت و ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود […]

تعبیر خواب والدین
تعبیر خواب والدین

تعبیر خواب والدین لوک اویتنهاو والدین : ناراحتی های زودگذر مرگ یکی از والدین : ارثی بزرگ دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید دیدن والدین مرده : خوشحالی […]

تیغ ماهی

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‌اید ، نشانه‌ی آن است که هیچ میلی برای انجام مسؤولیتی که بر عهده‌ی شما گذاشته‌اند ندارید . به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments