نیازمند

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب احساس می کنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی که دور از شما زندگی می کنند خبرهایی ناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .
اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
دیدن افراد نیازمند در خواب بیانگر شکست در انجام کارها می‌باشد . اگر در خواب مشاهده کنید که فرد نیازمندی هستید ، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است .

تعبیر خواب پیشنهادی

اسکی

لیلا برایت می‌گوید : دیدن چوب‌های اسکی در خواب ، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید . اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید […]

فوطه

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت ، دلیل شادی و آسانی است . اگر آن فوطه را کهنه بیند ، تاویل به […]

اردک سفید
تعبیر خواب اردک

یونگ، یکی از مشهورترین روانشناسان دنیا، تعبیر خواب اردکی که پرواز می‌کند را آزادی روحی معنی می‌کند. همچنین تعبیر دیدن خواب اردکی که شنا می‌کند اشاره به ضمیر ناخودآگاه شما […]

تعبیر خواب والدین
تعبیر خواب والدین

تعبیر خواب والدین لوک اویتنهاو والدین : ناراحتی های زودگذر مرگ یکی از والدین : ارثی بزرگ دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید دیدن والدین مرده : خوشحالی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments