نیلوفر

محمدبن سیرین گوید :
اگر در خواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند ، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند ، دلیل غم است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد ، دلیل که آن غلام بگریزد .
حضرت دانیال گوید :
دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکی بود که بخرد . ( و الله اعلم بالصواب ) .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب نیلوفر آبی ببینید ، بیانگر آن است که زندگی پرفراز و نشیبی خواهید داشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

فرع دوم [غیبگوئی

: در چگونگی غیب‌گوئی، بدان که نفس ناطقه نیرومند که بهمه سو از بالا و فرود پرواز گیرد و چنان نیرومند باشد که پرداخت بکار تن بازگیرش از پیوست بمبادی […]

پیشرفت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‌اید ، یعنی به مقامات بالایی دست پیدا خواهید کرد . اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان […]

گوهر

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوهر به خواب ، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود . اگر بیند گوهری داشت ، دلیل است زنی چنین بخواهد . اگر دید […]

آبشار
تعبیر خواب آبشار

آبشار در خواب  به معنی سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن قرار  دارد. حوادثی که رخ خواهد داد  و بیننده خواب نمی‌تواند جلوی وقوع آن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments