منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید . هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد . اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید . اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می کنید کاری پر سود انجام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می رسانید .

تعبیر خواب پیشنهادی

گلیم

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است زنی توانگر بخواهد . اگر این خواب را زنی بیند ، شوهر کند . جابرمغربی گوید : اگر در خواب گلیمی سبز بیند ، دلیل […]

سماروغ

گیاهی است که از زمین روید به سبب عفونت زمین از بسیاری غم و باران و آن را به تازی کمات خوانند و آن در خواب زنی باشد که در او هیچ خیر نبود . اگر زیاده از سه سماروغ بیند ، دلیل بر مال و نعمت است که از زنی به وی رسد . […]

مثقبه

محمدبن سیرین گوید : اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد ، دلیل که به حیله از مردم چیزی ستاند .

اسکی

لیلا برایت می‌گوید : دیدن چوب‌های اسکی در خواب ، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید . اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید ، به معنای آن است که کاری انجام می‌دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of