نیمروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید . هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد . اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید . اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می کنید کاری پر سود انجام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می رسانید .

تعبیر خواب پیشنهادی

پزشک

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است . اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌اید ، به این معنی […]

آب جاری

تام چت ویندرا گوید : اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود […]

طوق

اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم ، دلیل که به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد . اگر طوق را […]

بولینگ

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بازی بولینگ در خواب ، بیانگر از دست دادن موقعیت‌های مناسب است . لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of