تعبیر خواب هدیه دادن

تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه دادن ابن سیرین

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

 

تعبیر خواب هدیه ابراهیم کرمانی

هدیه فرزند بود .

تعبیر خواب هدیه دادن جابرمغربی

اندیشه و فکر بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

تعبیر خواب  لوک اویتنهاو

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد
هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان
تام چت ویندو می گوید :
هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است.

تعبیر خواب هدیه دادن آنلی بیتون

۱ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .
۲ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .
هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است .
لیلا برایت می‌گوید :
هدیه دادن در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

دستمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید . […]

هاون

محمدبن سیرین گوید : دیدن هاون و دسته آن به خواب ، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند . اگر از ایشان یکی را به خواب بیند […]

بیهوشی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند بیهوش شد ، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را کاری پیش آید ، که در آن سرگشته و […]

تعبیر خواب انگشتری
تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر یوسف پیامبر علیه السلام دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of