تعبیر خواب هدیه دادن

تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه دادن ابن سیرین

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

 

تعبیر خواب هدیه ابراهیم کرمانی

هدیه فرزند بود .

تعبیر خواب هدیه دادن جابرمغربی

اندیشه و فکر بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

تعبیر خواب  لوک اویتنهاو

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد
هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان
تام چت ویندو می گوید :
هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است.

تعبیر خواب هدیه دادن آنلی بیتون

۱ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .
۲ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .
هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است .
لیلا برایت می‌گوید :
هدیه دادن در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

سوراخ

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد ، دلیل که از راز پادشاه آگاه بود . اگر بیند که چیزی از آن سوراخ بیرون آورد ، دلیل که از پادشاه عطا یابد ، به قدر آن چه بیرون آورده بود . اگر بیند که زمین سوراخ […]

یوزپلنگ

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید ، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد . اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید ، نشانةآن است که در زندگی توفیق خواهید یافت . و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار […]

زبور

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیندکتاب زبور همی خواند ، دلیل که به حق تعالی بازگردد و به کار خیز رغبت نماید . اگر بیند زبور نه ظاهر می خواند ، دلیل که زهد و خیرات و ورع برپا کند . جابر مغربی گوید : اگر بیند زبور می نوشت ، دلیل […]

مسجد

دیدن مسجد ابادان ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین . اگر دید مسجدی بنا کرد ، دلیل که با مسلمانان نیکی کند . جابرمغربی گوید : دیدن بنا نهادن مسجد ، دلیل زن خواستن است . اگر مسجدی بنا کرد ، دلیل که زنی دیندار خواهد […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of