تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندونه از آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

شهباز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شهباز بازی است ممتاز . بازی است از نژاد بهتر و برتر و در خواب های ما تقریبا همان تعبیری را دارد که برای شاهین […]

صبر

محمدبن سیرین گوید : صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است . اگر بیند که صبر داشت یا خورد ، دلیل با چنین […]

بافتن جامه ها

محمد بن سیرین گوید : بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می بافت ، دلیل است که به سفر رود […]

کری

به خواب دیدن ، دلیل درویشی است . محمدبن سیرین گوید : دیدن کری به خواب ، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا . دیدن کری به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments