تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندونه از آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سنجد

محمدبن سیرین گوید : سنجد درخواب ، مال بود که به رنج به دست آورد . اگر بیند که سنجد را بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل است مال […]

افتادن در آب

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود لوک اویتنهاو می گوید : در آب افتادن : رنج […]

کمند

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند کمند بینداخت و مردی بگرفت ، دلیل که از بزرگی یاری جوید . اگر کمندش از ریسمان بود ، دلیل است یاری از […]

از دست دادن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : از دست دادن چیزی در خواب : مشکلات فراوان در آیندة نزدیک دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه دوست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments