تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندونه از آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تورات

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تورات همی خواند ، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم . اگر بیند تورات خواند به ظاهر ، دلیل […]

صنج زدن

دیدن صنج زدن درخواب ، دلیل بر چیزی مکروه بود و کلامی باطل که بشنود . اگر بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد ، دلیل معصیت […]

نمایش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می کند ، علامت آن است که دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد کرد ، و […]

بنزین

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments