تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندونه از آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب شراب
تعبیر خواب شراب

 تعبیر خواب شراب از منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب شراب دو حالت دارد . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال […]

گره

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند به ریسمان گره انداخت ، دلیل که بر کاری اعتماد کند . اگر بیند چیزی را محکم ببست و گره کرد ، دلیل بستگی […]

تعبیر خواب آدم دزدی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما را دزدیده اند : یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد. یک دختر را دزدیده اند : عشق شما فقط به […]

نای

محمدبن سیرین گوید : نای زدن در خوب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است . اگر بیند که نای می‌زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود . […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments