تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندونه از آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب
تعبیر خواب اظهار عشق

تعبیر خواب اظهار عشق  آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر […]

ناتوان

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس ناتوانی کنید ، نشانه‌ی آن است که حادثه‌ی ناگواری پیش رو خواهید داشت . اگر در خواب شخص ناتوانی را ببینید ، […]

توتون

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید . ۰ ۰ vote Article […]

سیمرغ

دیدن سیمرغ ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد . اگر سیمرغ ماده بیند ، دلیل بر زنی صاحب جاه باشد . اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x