تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندونه از آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

غوره

اگر بیند که غوره می خورد به وقت خود ، دلیل که مال حاصل نماید به مشقت . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد ، دلیل که اندوهناک […]

دیدن فرار کردن
تعبیرخواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار کردن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد . ۲ـ […]

افسرده

ابراهیم کرمانی گوید : خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود . اگر دید چیزی افسرده همی خورد ، دلیل که به قدر آن ، وی را غم و […]

وفور

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که در جایی قرار گرفته‌اید که پر از نعمت‌های فراوان است ، به این معنا است که خوشبخت و سعادتمند خواهید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments