تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب هویج ابن سیرین

دیدن هویج درخواب ، دلیل غم است . اگر دید هویج داشت و بخورد ، دلیل که غمی به وی رسد.

 

تعبیر خواب هویج ابراهیم کرمانی

دیدن هویج درخواب چون شیرین است ، دلیل منفعت است به زحمت . اگر شیرین نبود ، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.

تعبیر دیدن هویج از آنلی بیتون

دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است.
اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانه آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود.
دیدن و خوردن هویج در خواب ، بیانگر سعادت و خوشبختی است.

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

پارچهء گل دار

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد . ۰ ۰ vote Article Rating

تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه

ابن سیرین می گوید دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه درخانه او آمد ، دلیل که دزدی در آنجا رود . […]

اتوبوس

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد . با دوستان خود […]

درخت بلیل

دلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود . ۰ ۰ vote Article Rating

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x