تعبیر خواب پیشنهادی

عصبانی

لوک اویتنهاو می گوید : عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن : سوء تفاهم در […]

خاکسپاری

لوک اویتنهاو می گوید : خاکسپاری خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت خاکسپاری یک بیگانه : ارث مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده […]

سوره التغابن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره تغابن میخواند ، دلیل که صدقات بسیار کند . ابراهیم کرمانی گوید : ضعفا را دستگیری کند . سوره الفاطر حضرت امام […]

آمریکای شمالی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد . شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments