تعبیر خواب پیشنهادی

قفل

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که قفل بگشاد ، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند . اگر بیند که قفل […]

مگس

درخواب ، دلیل بر مردی سفله بود . اگردید مگسان بر وی جمع شدند ، دلیل که از سفله مال حاصل کند . اگر بیند مگسی درگوش وی رفت ، […]

جوجه تیغی

لوک اویتنهاو می گوید : جوجه تیغی : حسادت آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید […]

کفن

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس معروف بود ، دلیل رنج و بلا بود . اگر بیند که کفن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments